(c) 2016 Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva
Stanovy Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva
Základné ustanovenia

1. Slovenská spoločnosť chemického inžnierstva (ďalej len Spoločnosť) je dobrovoľnou organizáciou
    inžinierov, vedcov, technikov, pedagógov, odborných a výskumných pracovníkov, činných v odbore
    chemického inžinierstva.
2. Za chemické inžinirstvo (ďalej len CHI) sa tu považuje odborná činnosť vyznačená v najširšom slova
    zmysle tvorbou a užívaním procesov, strojov a zariadení chemických, biochemických a potravinárskych 
    výrob.
3. Spoločnosť je organizovaná podľa zákona č. 83/90 Zb.
4. Spoločnosť je nezávislou, neziskovou organizáciou s právnou subjektivitou.
5. Spoločnosť vznikla na základe rozdelenia bývalej Česko-Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva
    ako dôsledok zmien v štátnoprávnom usporiadaní ČSFR. Spoločnosť sa spolu s Českou spoločnosťou
    chemického inžinierstva pokladá za jej právneho nástupcu. Podmienky nástupníctva upravuje §20.


Pôsobisko spoločnosti

1. Sídlom spoločnosti je Bratislava a jej sekretariát je na Fakulte chemickej a potravinárskej technológii,
    Radlinského 9, 812 37 Bratislava.
2. Spoločnosť pôsobí na celom území Slovenskej republiky.


Poslanie Spoločnosti

1. Poslaním spoločnosti je najmä:
        a. všestranne podporovať rozvoj odboru podľa § 1 čl. (2),
        b. starať sa o odborný rast svojich členov a vytvárať povedomie profesionálnej spolupatričnosti celého
            CHI spoločenstva,
        c. spolupracovať pri výchove špecialistov v CHI na školách všetkých stupňov, ako aj vo vzdelávacích,
            vedeckých, výskumných a výrobných inštitúciách,
        d. podporovať a koordinovať rozvoj výmeny informácií a uplatnenie poznatkov svojich členov v
            priemyselnej, obchodnej, podnikateľskej, riadiacej, výskumnej, projekčnej a konštrukčnej praxi v
            chemicko, potravinárskom a ďalších odvetviach priemyslu v domácom i medzinárodnom meradle,
        e. zastupovať záujmy slovenského CHI v tuzemských i zahraničných organizáciách (federáciách,
            zväzoch, komorách a pod.),
        f. usilovať sa o kodifikáciu a dodržiavanie vysokého etického štandardu inžinierskej práce,
           usilovať sa o zodpovedajúce postavenie odboru CHI a profesionálnych pracovníkov v tejto oblasti v     
           Slovenskej republike. V tomto zmysle zaoberať sa otázkami normotvorby, autorizácie, atestácie, 
           akreditácie samostatne alebo v spolupráci s inými inžinierskymi organizáciami a usilovať sa o 
           žiaduce legislatívne úpravy v týchto oblastiach.
2. Poslanie spoločnosti možno rozšíriť o ďalšie aktivity, ak nie sú v rozpore s § 1. čl. 3.


Činnosť Spoločnosti

1. Pre splnenie svojho poslania Spoločnosť:
        a. organizuje kongresy, zjazdy, konferencie, sympóziá, semináre, prednášky, školenia, kurzy,
            tématické zájazdy a pod.,
        b. vyjadruje sa na základe vyžiadania, ale aj z vlastnej iniciatívy, k vedeckej a publikačnej činnosti, k
            edičnej politike, ako aj k osnovám výučby vo svojom odbore,
        c. môže vydávať časopis pre oblasť svojho oboru a publikácie majúce vzťah k činnosti Spoločnosti 
            pre jej vlastnú potrebu,
2. V oblasti svojej pôsobnosti spolupracuje Spoločnosť s príbuznými organizáciami, najmä: Českou
    spoločnosťou chemického inžinierstva, Slovenskou spoločnosťou priemyselnej chémie, Slovenskou
    chemickou spoločnosťou, Európskou federáciou chemického inžinierstva a pod.
3. Spoločnosť zriadi povolenie na príjem 2% dane z príjmu fyzických aj právnických osôb v Slovenskej
    republike. Tieto finančné prostriedky budú použité na:
        a. organizáciu týždennej Letnej školy chemického inžinierstva pre študentov 3. ročníka stredných
            škôl, každoročne,
        b. propagáciu štúdia chemického inžinierstva na FCHPT STU v Bratislave, každoročne na stredných
            školách v Slovenskej republike,
        c. udeľovanie motivačných štipendií najlepším študentom študijných programov chemického
            inžinierstva vo všetkých troch stupňoch štúdia (bakalársky, inžiniersky, doktorandský),
            každoročne,
        d. umožniť končiacim študentom inžinierskeho štúdia študijného programu „Chemické inžinierstvo“,
            ktorí majú záujem o doktorandské štúdium účasť na medzinárodnej konferencii každoročne
            organizovanej SSCHI a prezentovať výsledky svojich diplomových prác,
        e. umožniť študentom doktorandského štúdia na FCHPT v študijnom programe „Chemické inžinierstvo
            “ účasť na medzinárodných konferenciách a prezentovať výsledky svojej práce na medzinárodnom
            fóre, každoročne,
        f. každoročné udeľovanie cien za najlepšiu diplomovú prácu v odbore „Chemické inžinierstvo“
            jednému/dvom študentom inžinierskeho štúdia študijného programu „Chemické inžinierstvo“ na
            FCHPT STU.Členenie Spoločnosti

1. Vo svojej činnosti sa Spoločnosť člení podľa miestnych a odborných hľadísk.
2. V tých miestach, kde sú na jej činnosť predpoklady, zriaďujú sa pobočky Spoločnosti.
3. Podľa odborného zamerania členov Spoločnosti sú ustanovené pracovné skupiny. Tieto útvary sa môžu
    organizovať ako spoločné s príbuznými organizáciami podľa § 4 čl. 2.
4. Na riešenie problémov prierezového charakteru (výchova, veda a výskum, autorizácia, normotvorba,
    história, etika a pod.) sa ustanovujú komisie.
5. Činnosť pobočiek, pracovných skupín a komisií riadia výbory zvolené na ich plenárnom zasadaní. Výbory
    si volia predsedu, prípadne aj ďalších funkcionárov. Výbor oznámi predsedníctvu Spoločnosti výsledok
    volieb a plán činnosti pobočky, resp. pracovnej skupiny.


Členstvo

1. Spoločnosť má individuálne členstvo.
2. Členmi Spoločnosti môžu byť aj organizácie činné v odbore Spoločnosti (členstvo organizácií).
3. Individuálne členstvo môže byť aj čestné členstvo.


Individuálne členstvo

1. Členom Spoločnosti sa môže stať každý odborník, činný v oblasti chemického inžinierstva, chemického
    strojníctva a v ďalších odboroch vedy a techniky, profesionálne orientovaný na problematiku chemických
    procesov v tom najširšom slova zmysle.
2. Členstvo vzniká prijatím za člena a zaplatením členských poplatkov, ak boli stanovené.
3. O prijatí za člena rozhoduje predsedníctvo Spoločnosti.
4. O prijatí dostáva člen písomný doklad.
5. Členstvo nie je obmedzené ani miestne, ani užšou vednou špecializáciou a nie je v rozpore s členstvom v
    iných profesionálnych spoločnostiach alebo združeniach.


Členstvo organizácií

1. Členskou organizáciou Spoločnosti môže byt organizácia alebo jej súčasť (napr. sekcia, divízia a pod.)
    činná v oblasti CHI, ktorá súhlasí s poslaním a činnosťou Spoločnosti a svoj záujem prejaví podaním
    prihlášky.
2. V prihláške organizácia navrhne menovite jedného svojho pracovníka, ktorý bude jej reprezentantom v
    Spoločnosti a bude v jej mene rokovať.
3. Formy a podmienky spolupráce Spoločnosti s členskou organizáciu sa budú riadiť dvojstrannými
    dohodami.
4. Členstvo organizácie vzniká prijatím za člena a zaplatením členských príspevkov, ak budú pre organizáciu
    stanovené.
5. O prijatí organizácie za člena rozhoduje predsedníctvo Spoločnosti. O dohodách spolupráce rozhoduje
    výbor Spoločnosti.


Čestné členstvo

1. Čestným členom Spoločnosti sa môže stať významný domáci alebo zahraničný odborník v odbore
    chemického inžinierstva.
2. Čestných členov volí výbor Spoločnosti na návrh predsedníctva.
3. Čestné členstvo vzniká na základe voľby. Menovanie za čestného člena sa uskutočňuje spravidla
    slávnostným spôsobom na plenárnom zasadaní Spoločnosti v prítomnosti menovaného.


Práva člena

1. Člen má právo:
        a. zúčastňovať sa na činnosti jednej alebo viacerých pracovných skupinách, resp. komisiách
            spoločnosti,
        b. pôsobiť v miestnych pobočkách Spoločnosti, pokiaľ boli ustanovené,
        c. zúčastňovať sa na valnom zhromaždení Spoločnosti a podieľať sa na jeho rokovaní,
        d. voliť a byť volený do všetkých orgánov Spoločnosti,
        e. zúčastňovať sa všetkých akcií spoločnosti,
        f. podávať návrhy a pripomienky k činnosti Spoločnosti a jej orgánov,
        g. byť informovaný o všetkých akciách Spoločnosti.
2. Organizácia realizuje svoje členské práva prostredníctvom svojho reprezentanta s jedným hlasom pri
    hlasovaní vo výbore Spoločnosti.


Povinnosti člena

1. Všestranne sa usilovať o naplnenie poslania Spoločnosti (§ 3) a zachovať jej stanovy.
2. Plniť uznesenia orgánov Spoločnosti v rozsahu jeho kompetencie.
3. Zodpovedne a čestne plniť funkcie, ktorými bol poverený, resp. do ktorých bol zvolený.
4. Sekretariátu Spoločnosti bezprostredne oznamovať všetky zmeny údajov uvedených v členskej prihláške.
5. Platiť členské príspevky, ak boli stanovené.
6. Plniť dvojstranné dohody (§ 8 čl. 3).


Zánik členstva


1. Členstvo v Spoločnosti zaniká:
        a. písomným prehlásením člena, že zo Spoločnosti vystupuje,
        b. vylúčením,
        c. úmrtím člena.
2. Člen môže byť vylúčený pre hrubé porušenie členských povinností (§ 11).
3. O vylúčení rozhoduje výbor spoločnosti. Proti jeho rozhodnutiu sa môže člen odvolať k valnému
    zhromaždeniu.


Orgány spoločnosti

1. Riadiacimi orgánmi Spoločnosti sú:
        a. Valné zhromaždenie,
        b. Výbor,
        c. Predsedníctvo.
2. Kontrolným orgánom Spoločnosti je revízna komisia.


Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti.
2. Valné zhromaždenie:
        a. schvaľuje správu výboru o činnosti Spoločnosti,
        b. schvaľuje hospodárenie za obdobie od posledného valného zhromaždenia,
        c. prerokuje revíznu správu za uplynulé obdobie a schvaľuje prípadné opatrenia výboru,
        d. schvaľuje koncepciu činnosti Spoločnosti na nasledujúce obdobie,
        e. uznáša sa o stanovách Spoločnosti a ich zmenách,
        f. rozhoduje o členských príspevkoch a ich výške,
        g. uznáša sa o zásadných hospodárskych opatreniach,
        h. určuje počet členov výboru a revíznej komisie,
        i. zriaďuje nadácie, pamätné medaily a iné ocenenia,
        j. uznáša sa o zániku Spoločnosti.
3. Riadne valné zhromaždenie sa koná aspoň raz za 3 roky. Zvoláva ho výbor aspoň 4 týždne dopredu. V
    mimoriadnych prípadoch môže výbor uskutočniť valné zhromaždenie korešpondenčným spôsobom. V
    tomto prípade v prvom bode korešpondenčného listu musí byť vyjadrené kladné alebo záporné stanovisko
    člena k tejto forme konania valného zhromaždenia.
4. Výbor môže z vlastného podnetu zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ak sú na to mimoriadne
    dôvody, a to v termíne najmenej 2 týždne pred jeho konaním.
5. Valnému zhromaždeniu predsedá a jeho rokovanie riadi predseda výboru, alebo člen výboru, ktorého
    výbor poveril.
6. Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášať sa pri akomkoľvek počte prítomných členov Spoločnosti.
7. Valné zhromaždenie sa uznáva prostou väčšinou prítomných. Pri nerozhodnom výsledku hlasovania je
    rozhodujúci hlas predsedajúceho.
8. Na uznesenie o zmene stanov alebo zániku Spoločnosti sa vyžaduje súhlas troch pätín prítomných
    členov.
9. Valné zhromaždenie volí tajným hlasovaním členov výboru a revíznej komisie na základe predloženej
    kandidačnej listiny. V prípade uskutočnenia výborom schválených korešpondenčných volieb potvrdzuje
    ich výsledky.
10. Kandidačnú listinu zostavuje volebná komisia na základe zdôvodnených písomných návrhov členov.
     Členov volebnej komisie určuje odstupujúci výbor. volebná komisia navrhuje technické podrobnosti
     volebného aktu, ktoré schvaľuje výbor Spoločnosti.


Výbor

1. Výbor riadi činnosť Spoločnosti v čase funkčného obdobia, ktoré trvá 3 roky.
2. Výbor Spoločnosti:
        a. volí zo svojho stredu tajným hlasovaním predsedu spoločnosti a členov predsedníctva.Predseda
            Spoločnosti je súčastne predsedom výboru i predsedníctva.V prípade dlhodobej nefunkčnosti alebo
            pre porušenie stanov môže výbor odvolať z funkcie člena predsedníctva i predsedu Spoločnosti,
        b. schvaľuje správu o činnosti a hospodárení Spoločnosti vypracovanú predsedníctvom za uplynulé
            obdobie, ako aj revíznu správu,
        c. prerokuje revíznu správu a vyvodí z nej potrebné opatrenia,
        d. určuje zameranie činnosti a hospodárenia Spoločnosti pre najbližšie obdobie a v súvislosti s tým
            poveruje predsedníctvo plnením konkretných úloh,
        e. zabezpečuje prípravu valného zhromaždenia (§ 14),
        f. dopĺňa výbor , resp. revíznu komisiu na stanovený počet zo zvolených náhradníkov,
        g. zriaďuje, prípadne ruší miestne pobočky Spoločnosti, pracovné skupiny, komisie a kontroluje ich
            činnosť,
        h. vymedzuje kompetencie predsedníctva pri uzatváraní dvojstraných dohôd Spoločnosti s inými
            subjektami,
        i. schvaľuje delegátov Spoločnosti do domácich a zahraničných organizácií a spoločností,
        j. navrhuje a schvaľuje hospodára Spoločnosti,
        k. na podnet členstva volí čestných členov Spoločnosti , prípadne volí čestného predsedu Spoločnosti.
3. Výbor je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu.
4. Sekretariát Spoločnosti je pomocným orgánom výboru a predsedníctva.Tvoria ho tajomník, hospodár a
    administratívny pracovníci.
5. Schôdzu výboru zvoláva a riadi jeho predseda, prípadne iný poverený člen výboru.Schôdza výboru sa
    koná aspoň jedenkrát za rok.
6. Výbor Spoločnosti sa uznáša jednoduchou väčšinou prítomných členov. Na platnosť uznesenia je nutná
    prítomnosť aspoň polovice jeho členov. Pri nerozhodnom výsledku hlasovania je rozhodujúci hlas
    predsedajúceho funkcionára.


Predsedníctvo

1. Predsedníctvo je výkonným orgánom výboru Spoločnosti v priebehu funkčného obdobia.
2. Predsedníctvo volí zo svojho stredu podpredsedu a tajomníka.
3. Predsedníctvo:
        a. zabezpečuje bežnú činnosť Spoločnosti,
        b. predkladá výboru správu o činnosti a hospodárení Spoločnosti,
        c. plní úlohy , ktorými ho poveril výbor,
        d. vypracúva návrhy a podklady na rokovanie výboru,
        e. rozhoduje vo veciach členstva v Spoločnosti,
        f. navrhuje delegátov Spoločnosti do tuzemských a zahraničných organizacií a spoločností,
        g. zriaďuje, resp. ruší komisie poverené plnením konkretných úloh a menuje či odvoláva ich členov
4. Schôdze predsedníctva zvoláva a riadi predseda, prípadne podpredseda, spravidla trikrát do roka.
5. Sekretariát Spoločnosti je pomocným orgánom výboru a predsedníctva.Tvoria ho tajomník, hospodár a
    administratívni pracovníci.
6. Predsedníctvo sa uznáša väčšinou hlasov prítomných členov. Na platnosť uznesenia je nutná prítomnosť
    aspoň troch členov predsedníctva. V prípade nerozhodného výsledku hlasovania je rozhodujúci hlas predsedajúceho funkcionára.


Revízna komisia

1. Na hospodársku činnosť Spoločnosti dozerá revízna komisia.
2. Revízori si zvolia zo svojho stredu predsedu.
3. Výbor , predsedníctvo a iné výkonné orgány Spoločnosti poskytujú revízorom potrebné doklady a
    informácie a vytvárajú na ich činnosť náležité predpoklady.
4. Zástupca revíznej komisie sa zúčastňuje na schôdzach výboru , môže byť prítomný aj na rokovaní
    predsedníctva Spoločnosti.
5. Revízna komisia vypracúva revíznu správu a predkladá ju výboru na vedomie a na schválenie, a to
    spravidla raz v kalendárnom roku.


Finančné a hmotné prostriedky v majetku spoločnosti

1. Na hospodársku činnosť Spoločnosti slúžia
        a. členské príspevky, ak sú stanovené,
        b. prostriedky poskytované na tento účel inými organizáciami, spoločnosťami a sponzormi,
        c. dary a dedičstvo,
        e. prínosy vyplývajúce z vlastnej činnosti,
        f. majetok prevzatý od bývalej Česko-Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva.
2. Spoločnosť nevytvára zisk. Celý čistý príjem Spoločnosti slúži na zachovanie jej poslania a realizáciu
    vlastnej činnosti.
3. Spoločnosť môže zriadiť Nadáciu na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.
4. Predsedníctvo je zodpovedné za správu finančných a hmotných prostriedkov v majetku Spoločnosti. V
    súvislosti s tým predsedníctvo zveruje podpisové právo menovite určeným osobám zo svojho stredu.


Zastupovanie Spoločnosti

1. Spoločnosť zastupuje a v jej mene rokuje predseda Spoločnosti.
2. Predsedníctvo môže poveriť tiež daľšie osoby , aby v určenom rozsahu zastupovali Spoločnosť a v jej
    mene rokovali.
3. Agendu Spoločnosti vybavuje jej sekretariát.


Prechodné ustanovenia

1. Podmienky nástupníctva po bývalej Česko-Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva (ďalej
    ČSSCHI) sú následovné:
        a. členovia bývalej ČSSCHI, ktorý sa vo svojej prihláške prihlásili ku Slovenskej komore ČSSCHI, sa
            automaticky stávajú členmi Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva,
        b. finančné prostriedky Slovenskej komory ČSSCHI sa automaticky stávajú prostriedkami Slovenskej
            spoločnosti chemického inžiniersva,
        c. Slovenská komora hlavného výboru ČSSCHI sa do uskutočnenia prvého valného zhromaždenia
            Slovenskej spoločnosti chemického inžinirstva stáva dočastným (prípravným) výborom Slovenskej
            spoločnosti chemického inžinierstva,
        d. pobočky bývalej ČSSCHI zriadené na Slovensku sa automaticky stávajú Pobočkami Slovenskej
            spoločnosti CHI,
        e. sekcie bývalej ČSSCHI sú naďalej spoločnými pracovnými skupinami Českej spoločnosti a
            Slovenskej spoločnosti chemických inžinierov,
        f. čestní členovia bývalej ČSSCHI sa automaticky stávajú čestnými členmi Slovenskej spoločnosti
           chemických inžinierov,
        g. organizácie so sídlom na Slovensku , ktoré boli členmi bývalej ČSSCHI sa stávajú členmi
            Slovenskej spoločnosti chemických inžinierov.
Stanovy Spoločnosti boli schválené na jej valnom zhromaždení dňa 3. mája 1995.

1. Základné ustanovenia
2. Pôsobisko spoločnosti
3. Poslanie spoločnosti
4. Činnosti spoločnosti
5. Členenie spoločnosti
6. Členstvo
7. Individuálne členstvo
8. Členstvo organizácií
9. Čestné členstvo
10. Práva člena
11. Povinnosti člena
12. Zánik členstva
13. Orgány spoločnosti
14. Valné zhromaždenie
15. Výbor
16. Predsedníctvo
17. Revízna komisia
18. Finančné a hmotné prostriedky v majetku
19. Zastupovanie spoločnosti
20. Prechodné ustanovenia
Domov       O spoločnosti         Aktivity         Registrácia          Kontakt

SSCHI
Výbor
Stanovy
Správa o činnosti
Zápisnice
Staňte sa členom

Kontakt